Hoofdlijnen beleidsplan ANBI

Hoofdlijnen beleidsplan ANBI
RSIN 850545353

Missie

1. De stichting heeft als doel:
a. het bevorderen van welzijn van kwetsbare groepen;
b. het bevorderen van meedoen in de maatschappij;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het stimuleren en ondersteunen van creatief bezig zijn en talenten ontwikkelen;
b. Het adviseren in meedoen en sociale contacten leggen;
c. Het maken, verzorgen en uitdragen van ondersteunende middelen;
d. Het samenbrengen van kwetsbare groepen, alsmede het stimuleren van “Samen zijn” om zo mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen/voorkomen.

De Stichting Kompas mengelmoes gaat in haar werkwijze uit van de volgende uitgangspunten:

Algemeen belang: De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
Winstoogmerk: De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting werft per project gelden via fondsen en giften. Voor het geven van advies en begeleiding wordt een bijdrage door de stichting gevraagd, zoals zorggelden. Deze gelden komen ten goede aan de activiteiten van de stichting.
Gescheiden vermogen: Er is sprake van gescheiden vermogen. Het beheer van de financiën is vastgelegd in de statuten.
Bestedingscriterium: Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.
Onkostenvergoeding: De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
Opheffing: Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteedt aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
Integriteitseisen: Alle betrokkenen (bestuursleden, medewerkers en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteiteisen.
Administratieve verplichtingen: De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke kosten zijn gemaakt.
Publicatieverplichting: De stichting zal haar gegevens publiceren via de website www.kompasmengelmoes.nl en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.
Taakstelling bestuur: Een beschrijving van de taakstelling en bestuur verhoudingen is opgenomen in de statuten. Waar nodig kunnen deze ook aangevraagd worden bij de stichting en of Kvk.

Actueel verslag 2020 / 2024

Dagbesteding cruciaal voor deelnemers met indicatie WLZ en of WMO. Onze werkplek, de Creatieve dagbesteding, bleef open. Juist tijdens de coronaperiode mogen we met in achtneming van alle veiligheidsmatregelen open zijn. We werken met zorgorganisaties. Juist nu is het belangrijk mensen perspectief en structuur te bieden, om zo geen terugval of erger te voorkomen.
Eigen gemaakte producten van cliënten zijn nu te koop via de vernieuwde website met web shop. Deze is in 2020 gemaakt; dit omdat de producten niet via andere gangbare kanalen verkocht konden worden, Dit leek een mooi alternatief.

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.

Klik hier om ons beleidsplan te downloaden.

Meer weten kijk op de site van de belasting dienst, hier vind dat stichting Kompas mengelmoes erkend is als ANBI.

Bestuursleden
A.R. Kilkens, P. Schouten, F. Peters, ondersteunend bestuurslid N. Kilkens